لامپ های رشد گیاه ساده لامپ های به صرفه اقتصادی هستند که طیف نور کامل را دارا می باشند

این نور شامل ترکیب نور های رویشی و زایشی می باشد و برای رشد کامل گیاه بسیار مناسب می باشد

در حال نمایش یک نتیجه